PARTENERI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE – MDRAP

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (se va redirecționa spre site-ului MDRAP-ului) realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice regionale şi locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.

În aceste domenii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice iniţiază, finanţează şi/sau gestionează/implementează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes naţional, regional şi local în domeniile: construcţii de locuinţe, reabilitarea termică a clădirilor, reducerea vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a serviciului de alimentare cu energie termică a localităţilor, infrastructura rutieră de interes local şi judeţean de la nivelul satelor, comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi infrastructura rutieră ce asigură legăturile dintre acestea, infrastructura social-culturală şi sportivă, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informaţional imobiliar-edilitar şi bănci de date urban, precum şi în alte domenii de activitate. De asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigură managementul financiar şi tehnic al programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională, de dezvoltare a capacităţii administrative, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spaţială europeană, al celor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul operaţional regional, din Fondul Social European, prin Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, al programelor şi proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, din FEDR, Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat - componenta cooperare transfrontalieră şi Instrumentului de asistenţă pentru preaderare - componenta cooperare transfrontalieră, precum şi al altor instrumente de finanţare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, finanţate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins.

 

ASOCIAŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAŢIEI – AID

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (se va redirecționa spre site-ului AID-ului) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, înfiinţată în anul 2004 şi al cărei scop principal este acela de a contribui la consolidarea democraţiei din România prin sprijinirea valorilor democratice, educarea tinerilor în spiritul valorilor democraţiei, promovarea responsabilităţii sociale, consolidarea instituţiilor democraţiei şi sprijinirea dezvoltării unei noi generaţii de lideri.

Motto-ul Asociației pentru Implementarea Democrației este "RESPONSABILITATE ÎN DEMOCRAŢIE", responsabilizarea individului faţă de societate şi a statului faţă de cetăţean reprezentând baza ideologiei AID în programele şi activităţile sale. Activităţile AID vizează rezolvarea unor probleme sistemice pentru consolidarea democraţiei din România, precum: reforma instituţională, lupta împotriva corupţiei, promovarea responsabilităţii sociale şi dezvoltarea unui nou tip de lider, mai profesionist şi cu o bază fundamentată pe viziune şi valori (etică, morală, responsabilitate).

Activităţile Asociației pentru Implementarea Democrației sunt fundamentate pe principiile de necesitate, eficienţă şi sustenabilitate. Astfel, ele corespund la 3 sectoare principale de reformă şi dezvoltare pentru România:

1. Reforma instituţională. Reforma administraţiei publice centrale şi locale.

Activităţile vizează: creşterea transparenţei şi responsabilităţii administraţiei publice centrale şi locale fată de cetăţeni, creșterea calității serviciilor publice, precum şi realizarea de analize şi studii privind reforma administraţiei publice locale şi centrale. În acelaşi timp, activităţile AID vizează şi sectorul dezvoltării regionale, viziunea AID fiind aceea de transparenţă şi consultare pentru crearea de politici în acest domeniu.

2. Justiţie. Integritate. Lupta împotriva corupţiei.

Activităţile vizează: creşterea transparenţei sistemului judiciar, promovarea integrităţii publice şi a responsabilităţii autorităților publice, prevenirea şi diminuarea fenomenului corupţiei, stimularea unui ciclu de politici publice bazat pe nevoile identificate începând de la nivel local către cel central, şi monitorizarea activă a modului de implementare a politicilor publice, participarea la realizarea şi monitorizarea unor documente cadru şi strategii naţionale sau locale.

AID este, de asemenea, membru al Comitetului Strategic al Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul MAI, în aceasta calitate contribuind la monitorizarea performanţelor şi eficienţei DGA, precum şi prin sprijin şi recomandări care vizează creşterea transparenţei şi eficienţei DGA.

3. Promovarea responsabilităţii sociale şi a dezvoltării liderilor.

Activităţile vizează: aplicarea în România a conceptului de responsabilitate socială a instituţiilor şi a cetăţenilor, promovarea responsabilităţii sociale corporative şi dezvoltarea pe bază de viziune şi principii a noii generaţii de lideri.

În calitate de monitor al modului de aplicare al strategiilor și politicilor publice, Asociația pentru Implementarea Democrației este un susținător al procesului de transparentizare al sectorului public, considerând în același timp că acest proces trebuie dublat de măsuri active care să susțină creșterea capacității instituțiilor administrației publice de a dezvolta și implementa strategii de prevenire și combatere a corupției și de responsabilizare în gestiunea și cheltuirea fondurilor publice, în vederea îmbunătățirii satisfacţiei cetăţenilor faţă de eficienţa și calitatea serviciilor publice. În acest context, Asociația pentru Implementarea Democrației a decis implicarea în cadrul proiectului curent, în scopul susținerii și promovării acestei abordări la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.